Pedagogische visie
Het pedagogisch beleid van De Haarhoeve is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Het gaat daarbij om wat het kind kan bereiken, en de manier waarop het zich ontwikkelt.

Veiligheid
Het bieden van veiligheid is van primair belang. Het verzorgen van kinderen heeft te maken met het bieden van fysieke en emotionele veiligheid. Op deze manier kunnen kinderen zelfvertrouwen ontwikkelen. Kinderen moeten in de gelegenheid zijn om zichzelf te kunnen zijn en zich te laten helpen op momenten wanneer dat nodig is. In een veilige omgeving kunnen kinderen nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe uitdagingen aangaan.

Ontwikkeling
Binnen de visie van het pedagogisch handelen ligt de nadruk bij De Haarhoeve op het ontwikkelen van vaardigheden op  persoonlijk gebied en op sociaal gebied. In het ontwikkelen van deze vaardigheden, spelen de emotionele, motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling een rol.

Persoonlijke vaardigheden
Kinderen ontwikkelen hun persoonlijkheid. Dit heeft te maken met kenmerken als veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze kenmerken stellen het kind in staat om zich aan te passen aan verschillende situaties en omstandigheden. Het gaat om: weten wat je kunt, weten wie je bent, hoe reageer je op anderen en andere situaties, wat interesseert je, wat vindt je leuk, wat maakt je blij, boos of verdrietig en waarom?

Sociale vaardigheden
De sociale competentie heeft te maken met het ontwikkelen van vaardigheden om zich sociaal goed te kunnen gedragen. Het heeft te maken met het ontwikkelen van het “ik” in relatie tot de “ander.” Kinderen leren gaandeweg omgaan met andere kinderen door vaardigheden die ze leren in te zetten. Het gaat om het ontwikkelen van sociale vaardigheden als het in een ander kunnen verplaatsen, het kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Hierbij wordt een beroep gedaan op de diverse ontwikkelingsgebieden.

Respect
Respect voor de eigenheid van het kind vormt het uitgangspunt. In een groep doen zich relatief veel leermomenten voor, voorbeelden zijn: conflicten tussen kinderen, maar natuurlijk ook het samen beleven van leuke momenten. Respectvol omgaan met dieren, de natuur en je omgeving vinden wij ook belangrijk. Vanuit een respectvolle benadering geven wij richting aan het gedrag van de kinderen. Hierbij wordt natuurlijk rekening gehouden met de individuele ontwikkelingsfasen waarin ieder kind zich bevindt. We maken kinderen bewust van onderlinge verschillen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.